Fred Barmentlo 06-11 71 59 68
Peter Meijer 06-31 96 00 78
E-mail info@meijerenbarmentlo.nl
  • Home
  • /
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw werkgever). Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

* NAW-gegevens;

* Geboortedatum en –plaats;

* Geslacht;

* Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;

* Kopie identiteitsbewijzen;

* Burgerservicenummer (alleen indien nodig!);

* Salaris en andere gegevens die voor de salaris/loonadministratie nodig zijn;

* Gegevens ten behoeve van het doen van fiscale aangiftes;

* Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);

* Bankrekeningnummer;

* Relevante (financiële) informatie voor het opstellen van een Financieel Rapport / Financiële Analyse of Financiële Planning

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

* Communicatie en informatievoorziening;

* Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze diensten;

* Facturering en incasso

Indien wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken, zullen wij u daar expliciet toestemming voor vragen.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen (betrouwbaar te achten) derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken die wij niet in huis hebben. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat deze toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zelfs vastleggen en/of anderszins bewerken zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen zoals genoemd in onze verwerkersovereenkomst zullen naleven.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Bepaalde persoonsgegevens moeten minimaal 7 jaar bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke (fiscale) bewaarplichten of in verband met andere regelgeving.

Beveiliging

Wij hebben (passende) organisatorische en technische maatregelen getroffen die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd; rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een datalek aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u daarvan onverwijld op de hoogte.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt.

Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Tot slot

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag.