Fred Barmentlo 06-11 71 59 68
Peter Meijer 06-31 96 00 78
E-mail info@meijerenbarmentlo.nl
  • Home
  • /
  • Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) willen wij een aantal aspecten aan u bevestigen.

Wij verzorgen voor u of uw bedrijf een of meerdere van de onderstaande werkzaamheden:

* Bedrijfsadministratie / Boekhouding

* Salaris- / Loonadministratie

* Aangifte loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting en/of dividendbelasting

* Het maken van een Financieel Rapport / Financiële Analyse / Financiële Planning

In het kader van deze overeenkomst verwerken wij persoonlijke gegevens van u en/of uw personeel.

U bent in dit kader te kenmerken als verwerkingsverantwoordelijke en wij als verwerker.

Het kunnen de navolgende persoonsgegevens betreffen:

* NAW-gegevens;

* Geboortedatum en –plaats;

* Geslacht;

* Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;

* Kopie identiteitsbewijzen;

* Burgerservicenummer (alleen indien nodig!);

* Salaris en andere gegevens die voor de salaris/loonadministratie nodig zijn;

* Gegevens ten behoeve van het doen van fiscale aangiftes

* Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);

* Bankrekeningnummer.

* Relevante (financiële) informatie voor het opstellen van een Financieel Rapport / Financiële Analyse of Financiële Planning

De looptijd van deze verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van uw opdracht(en) aan ons; zolang onze dienstverlening aan u (nog) voortduurt, loopt deze verwerkersovereenkomst ook door.

In het kader van de AVG zijn wij (mede) verantwoordelijk voor de geheimhouding en overigens een zorgvuldige bewaring c.q. verwerking van deze gegevens.

Wij bevestigen u betreffende deze persoonsgegevens verder het volgende:

1) wij zijn bekend met de AVG en de andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy, en leven deze na; wij hebben hiertoe de (passende) organisatorische en technische maatregelen getroffen die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd; rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen;

2) de betreffende persoonsgegevens worden uitsluitend en niet uitgebreider dan nodig verwerkt in het kader van de opdracht(en);

3) indien de persoonsgegevens door ons worden vastgelegd:

a. de persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk;

b. op uw verzoek zullen wij u inzage geven in de betreffende persoonsgegevens

c. op uw verzoek zullen wij de betreffende persoonsgegevens opzoeken, wijzigen of verbeteren;

d. als de onderliggende opdracht wordt beëindigd zullen wij de betreffende gegevens vernietigen (c.q. originele, niet-digitale stukken retourneren), behoudens een bewaarplicht conform voor ons geldende wet- of beroepsregelgeving;

4) wij kunnen (betrouwbaar te achten) derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken die wij niet in huis hebben. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat deze toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zelfs vastleggen en/of anderszins bewerken zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen zoals genoemd in deze verwerkersovereenkomst zullen naleven.

5) wij dragen zorg voor vertrouwelijkheid betreffende de persoonsgegevens; en verplichten onze eventuele medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding;

6) wij dragen er zorg voor dat onze eventuele medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG;

7) als er sprake is van een datalek aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u daarvan onverwijld op de hoogte.

8) wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt;

9) van het voorgaande kunnen wij afwijken indien en voor zover wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen, bijvoorbeeld indien wij een bindend verzoek of opdracht hiertoe ontvangen van een daartoe bevoegde instantie; als wij u volgens de regelgeving hiervan op de hoogte mogen stellen zullen wij dat (zo spoedig mogelijk) doen; waar mogelijk zullen wij ook met u overleggen over de wijze waarop en welke persoonsgegevens wij ter beschikking zullen stellen;

10) voorgaande bepalingen gelden tijdens maar ook (voor zover relevant) na eventuele afloop van de onderliggende overeenkomst.

11) en overigens bevestigen wij u bij te staan en ondersteuning te bieden bij het nakomen van alle verplichtingen rond de beveiliging van de persoonsgegevens, rond melding van eventuele datalekken, en rond (overige) verplichtingen die u in verband met de AVG naar betrokkenen of toezichthouders heeft.